Reviewproces Noordbrabants Historisch Jaarboek

Beoordelingsproces van artikelen in het Noordbrabants Historisch Jaarboek zoals vastgelegd in de redactievergadering van 2 mei 2024

Het Noordbrabants Historisch Jaarboek (NHJ) staat open voor wetenschappelijke artikelen over alle aspecten van de geschiedenis van de regio’s, provincies en gewesten die ooit deel uitmaakten van het hertogdom Brabant. Artikelen uit alle historische disciplines komen in aanmerking voor plaatsing. Ieder artikel moet voorzien zijn van een duidelijke vraagstelling en conclusie en adequaat voorzien zijn van bron- en literatuurverwijzingen, waarvoor de richtlijnen kunnen worden aangevraagd bij de redactiesecretaris.

In uitzonderlijke gevallen komt ook een beperkte bronuitgave in aanmerking, mits voorzien van een in- en uitleiding. De schrijftaal is in principe Nederlands maar het NHJ verwelkomt ook bijdragen in het Frans, Engels en Duits. Alle artikelen worden voorzien van minimaal één samenvatting of abstract in een taal die afwijkt van de taal van het artikel en van een beknopte opgave (ten hoogste 60 woorden) van personalia: naam met eventuele titulatuur, geboortejaar, huidige betrekking en één of twee recente publicaties, plus e-mailadres.

De beoordeling van ieder ingediend artikel vindt plaats in twee stappen, waarvan de tweede in de vorm van single-anonymous peer review. In de eerste stap beoordeelt de gehele redactie (de editorial board) of een artikel, waarvan de auteur niet geanonimiseerd wordt, al of niet plaatsbaar is, eventueel na herziening en aanlevering van een tweede versie. Hierbij gaat het om de vraag of het artikel binnen het thematische aandachtsveld van het NHJ valt en van voldoende wetenschappelijk gehalte is, blijkend uit de vraagstelling, historiografische en methodische inkadering en de bron- en literatuurverwijzingen.

In de tweede stap beoordelen – op aanwijzing van de redactie – één lid van de redactie als interne beoordelaar en één externe beoordelaar het niet-geanonimiseerde artikel aan de hand van een beoordelingsformulier. Beide beoordelaars moeten experts zijn in het vakgebied waarop het artikel betrekking heeft. Beide beoordelingsverslagen worden gedeeld met de gehele redactie en de belangrijkste onderdelen worden zonder vermelding van de naam van de beoordelaars meegedeeld aan de auteur.

Indien een ingediend artikel, eventueel ook na aanlevering van een herziene versie, wordt geweigerd, wordt de auteur van deze beslissing op de hoogte gesteld, onder vermelding van de motieven die hierbij een rol hebben gespeeld. In principe leidt de hoofdredacteur de beoordelingsprocedure, maar zijn/haar taken in de beoordelingsprocedure kunnen gedeeltelijk of geheel overgedragen worden aan de redactiesecretaris of een van de andere redactieleden.

Alle artikelen die worden opgenomen in het NHJ, worden in open access aangeboden via openjournals.nl dankzij een overeenkomst met Tilburg University.