Jan de Kort (Hulst, 1944) schreef deze studie met een biografische invalshoek over Hendrik Albert van Dalsum (1868-1944), die van 1903 tot 1943 notaris was te Hulst in Zeeuws-Vlaanderen. Van Dalsum was een oprecht gelovig katholiek die het gebod van de naastenliefde zeer serieus nam. Met grote gedrevenheid zette hij zich in voor verbetering van de werkomstandigheden en huisvesting van landarbeiders en streed hij voor een grotere onafhankelijkheid van landarbeiders en kleine pachters. Dit bracht hem in conflict met de rooms-katholieke kerk en met notabelen uit de regio. Niet alleen ondervond hij spot en tegenwerking, hij werd ook door de bisschop uitgesloten van de sacramenten en een brochure van zijn hand werd op de Index geplaatst.

In Van Dalsums tijd speelden geloof en godsdienst een grote rol in het individuele en sociale leven. Daarom worden de persoon Van Dalsum en zijn maatschappelijk optreden vanuit dat perspectief verduidelijkt. De Kort heeft nagegaan welke invloeden Van Dalsum heeft ondergaan in verschillende periodes van zijn leven, welke effecten deze hebben gehad op zijn geloofsbeleving en wat hiervan de gevolgen waren voor hemzelf en zijn omgeving.

Zijn bewogen publieke leven speelde zich af in de periode waarin een devotioneel gekleurd katholicisme gepaard ging met een beginnende verzuiling. Het eindigde toen de verzuiling van het katholieke leven inmiddels een georganiseerde vorm had gekregen. Dit verzuilingsproces helpt de dissidente katholiek Van Dalsum beter te begrijpen. Omgekeerd draagt de levensgeschiedenis van Van Dalsum bij aan de kennis van de strijd om de vormgeving van de moderniteit binnen een ogenschijnlijk homogene, katholieke gemeenschap. Het laat zien hoe een katholiek dissident een andere uitgangspositie koos en andere accenten wilde leggen dan de gangbare bij de vormgeving van de katholieke sociale leer. Het toont ook hoe de dissident en zijn aanhang dit verzuilingsproces ervoeren en welke maatschappelijke en kerkelijke gevolgen hun keuze had. Daarmee levert deze studie een bijdrage aan onze kennis van het katholieke dissidentisme rond 1900. Een vroege ‘andere katholiek’ krijgt in de studie een gezicht.

Prijs: € 29,50 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Wilt u dit boek bestellen? Stuur een mail naar secretariaat ZHC: stichtingzhc@xs4all.nl