Ad van den Oord (Tilburg 1956) onderzocht het ‘rijke roomse leven’ in Tilburg in de periode tussen 1927 en 1939, waarbij hij de spanningsverhouding tussen kerkelijke disciplinering en de geleefde praktijk van gewone Tilburgers centraal stelde. Was de geestelijkheid zo dominant en waren de gelovigen zo volgzaam als doorgaans wordt gesteld? Of was er ruimte voor eigenzinnigheid of zelfs voor verzet tegen de kerkelijke normen en waarden?

In het boek komt eerst de klerikale normering aan bod. We vernemen hoe vanuit het bisdom, de parochies, de verzuilde organisaties en het bureau Roomsch Leven werd aangekeken tegen de culturele praktijken van de volksklasse op het gebied van straatactiviteiten, vertier, dans, bioscoop, lezen en sport, met name voetbal. Daarna wordt nagegaan of, en zo ja, op welke wijze de Tilburgse geestelijkheid deze van bovenaf opgelegde klerikale normering probeerde uit te voeren op parochieniveau. Vervolgens zien we de ‘wereldlijke’ lokale machthebbers aan het werk, te weten het gemeente bestuur. Was dat een lakei van pastoors en fabrikanten of eerder de lange arm van Den Haag? Ten slotte laat de auteur de volksklasse zelf aan het woord komen. Achtereenvolgens passeren calculerende, lauwe, genotzuchtige, lichtzinnige, rooie en verdwaalde katholieken uit de volksklasse de revue, waarbij thematische uitstapjes worden gemaakt naar de Heilig-Harthulde, Peerke Donders, de Heilige Missie, carnaval en de kermis. De volksklasse was niet altijd en ook niet in zijn geheel volgzaam, maar bewaakte een eigen agenda. Er waren uitingen van eigenzinnigheid, op het werk, maar vooral in politieke organisaties en in culturele verbanden.

Ruim geïllustreerd dankzij de medewerking van het Regionaal Archief Tilburg, biedt dit boek een tegelijk wetenschappe lijk en toegankelijk inzicht in de beleving van het katholi cis me in ‘de meest katholieke stad van Brabant’. De focus op Tilburg verschaft het boek een belangrijke meerwaarde voor een lokaal en regionaal publiek, zonder daarbij aan landelijk belang in te boeten.

Prijs: € 25,00 exclusief portokosten € 6,50 (binnen Nederland) en € 9,80 (buiten Nederland)

Wilt u dit boek bestellen? Stuur een mail naar secretariaat ZHC: stichtingzhc@xs4all.nl